Vội vã lưu lại đi

(GIEO QUẢNG) Vậy là từng ấy năm rồi. Đô thị hoá nhanh thật. Một ngày ngột ngạt bỗng chột dạ thấy thiên nhiên đang đi đâu mất. Vội vã đi tìm lưu lại một chút khi còn có thể. Biết đâu ngày mai chẳng còn thấy nữa…

GIEO-QUẢNG-Thành-phố-Hồ-Chí-Minh-và-thiên-nhiên-1

GIEO-QUẢNG-Thành-phố-Hồ-Chí-Minh-và-thiên-nhiên-2

GIEO-QUẢNG-Thành-phố-Hồ-Chí-Minh-và-thiên-nhiên-3

GIEO-QUẢNG-Thành-phố-Hồ-Chí-Minh-và-thiên-nhiên-4

GIEO-QUẢNG-Thành-phố-Hồ-Chí-Minh-và-thiên-nhiên-5

GIEO-QUẢNG-Thành-phố-Hồ-Chí-Minh-và-thiên-nhiên-6

GIEO-QUẢNG-Thành-phố-Hồ-Chí-Minh-và-thiên-nhiên-7

GIEO-QUẢNG-Thành-phố-Hồ-Chí-Minh-và-thiên-nhiên-8

GIEO-QUẢNG-Thành-phố-Hồ-Chí-Minh-và-thiên-nhiên-9

GIEO-QUẢNG-Thành-phố-Hồ-Chí-Minh-và-thiên-nhiên-10

GIEO-QUẢNG-Thành-phố-Hồ-Chí-Minh-và-thiên-nhiên-11

GIEO-QUẢNG-Thành-phố-Hồ-Chí-Minh-và-thiên-nhiên-12

GIEO-QUẢNG-Thành-phố-Hồ-Chí-Minh-và-thiên-nhiên-13

GIEO-QUẢNG-Thành-phố-Hồ-Chí-Minh-và-thiên-nhiên-14

GIEO-QUẢNG-Thành-phố-Hồ-Chí-Minh-và-thiên-nhiên-15

GIEO-QUẢNG-Thành-phố-Hồ-Chí-Minh-và-thiên-nhiên-16

GIEO-QUẢNG-Thành-phố-Hồ-Chí-Minh-và-thiên-nhiên-17

GIEO-QUẢNG-Thành-phố-Hồ-Chí-Minh-và-thiên-nhiên-18

GIEO-QUẢNG-Thành-phố-Hồ-Chí-Minh-và-thiên-nhiên-19

GIEO-QUẢNG-Thành-phố-Hồ-Chí-Minh-và-thiên-nhiên-20

GIEO-QUẢNG-Thành-phố-Hồ-Chí-Minh-và-thiên-nhiên-21

GIEO-QUẢNG-Thành-phố-Hồ-Chí-Minh-và-thiên-nhiên-22

GIEO-QUẢNG-Thành-phố-Hồ-Chí-Minh-và-thiên-nhiên-23

GIEO-QUẢNG-Thành-phố-Hồ-Chí-Minh-và-thiên-nhiên-24

GIEO-QUẢNG-Thành-phố-Hồ-Chí-Minh-và-thiên-nhiên-101

Photo: GIEO QUẢNG

Powered by CHILI ASIA
logo