nhận biết tình yêu

Nhận biết tình yêu

Thì ra tình yêu cũng có thể định hình được:

Gieo-Quảng-nhận-biết-tình-yêu-yeah

Tình yêu có ba thành phần khác nhau: sự thân mật, sự cam kết và niềm đam mê:
– Sự thân mật: là chia sẻ những tâm sự và nhiều chi tiết khác nhau về cuộc sống cá nhân.
– Cam kết: là kỳ vọng rằng mối quan hệ là vĩnh viễn.
– Niềm đam mê: là sự hấp dẫn và đam mê tình dục.

Tất cả các hình thức của tình yêu được xem là sự kết hợp khác nhau của ba thành phần này:
– Không yêu: không bao gồm bất kỳ thành phần nào trong số này.
– Ưa thích: chỉ bao gồm sự thân mật.
– Say đắm: chỉ bao gồm đam mê.
– Tình yêu trống rỗng: chỉ bao gồm sự cam kết.
– Tình yêu lãng mạn: bao gồm cả sự thân mật và đam mê.
– Tình yêu đam mê: được thể hiện trong sự mê đắm cũng như tình yêu lãng mạn.
– Tình yêu đồng hành: bao gồm sự thân mật và cam kết.
– Tình yêu say đắm: bao gồm đam mê và cam kết.
– Cuối cùng, tình yêu hoàn hảo: bao gồm cả ba thành phần.

GIEO QUẢNG sưu tầm