Đi tìm sông nước Sài Gòn

Những toà nhà cao tầng dần che đi tầm mắt của những người yêu sông nước Sài Gòn. Sự ô nhiễm của các kênh rạch làm phai nhạt dần nét đẹp của sông nước Sài Gòn. Nên những ai còn muốn ngắm nhìn sông nước Sài Gòn phải chịu khó đi tìm một chút…

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-32

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-31

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-30

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-29

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-28

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-27

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-26

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-25

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-24

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-23

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-22

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-21

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-20

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-19

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-18

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-17

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-16

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-15

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-14

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-13

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-12

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-11

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-10

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-9

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-8

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-7

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-2

GIEO-QUẢNG-sông-nước-Sài-Gòn-1

Photo: GIEO QUẢNG

Powered by CHILI ASIA
logo