Thơ nghiệm

Trải nghiệm cuộc sống…

3 Bài thơ tình

1. KHÔNG THẤY
Anh không thấy, không phải không thấy,
Anh không thấy vì anh không thấy,
Em có thấy anh đang không thấy,
Anh không thấy. Em có thấy không.

2. KHÔNG NÓI
Anh không nói, không phải không nói,
Anh không nói vì anh không nói,
Em có nói anh đang không nói,
Anh không nói. Em có nói không.

3. VẪN NGHE
Anh không nghe, không phải không nghe,
Em không nghe, không biết anh nghe,
Em có nghe anh đang không nghe,
Anh đang nghe. Em có nghe không.

Gieo-Quảng-vẫn-nghe-em

GIEO QUẢNG

Powered by CHILI ASIA
logo