Phả hệ

Phả hệ Họ Bùi Văn

Họ Bùi Văn có nguồn gốc ở xã Cẩm La, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, có 7 chi

GIEO-QUẢNG-Nhà-thờ-Họ-Bùi-Văn-web

CHI 1

Đời thứ I
Bùi Quốc Quân

Đời thứ II
Bùi Văn Tảo là con trai duy nhất của Bùi Quốc Quân

Đời thứ III

Có 4 người con trai của Bùi Văn Tảo là:
1. Bùi Văn Hân
2. Bùi Văn Cốn
3. Bùi Văn Vời
4. Bùi Văn Men

Đời thứ IV

Có 1 người con trai của Bùi Văn Hân là:
1. Bùi Văn Sếch

Có 2 người con trai của Bùi Văn Cốn là:
1. Bùi Văn Bè
2. Bùi Văn Trở

Có 2 người con trai của Bùi Văn Vời là:
1. Bùi Văn Bơi
2. Bùi Văn Hài

Có 3 người con trai của Bùi Văn Men là:
1. Bùi Văn Mon
2. Bùi Văn Cứ
3. Bùi Văn Dung

Đời thứ V

Có 1 người con trai của Bùi Văn Sếch là:
1. Bùi Văn Vé

Có 2 người con trai của Bùi Văn Bè là:
1. Bùi Văn Bướng
2. Bùi Văn Miêu

Có 1 người con trai của Bùi Văn Trở là:
1. Bùi Văn Mỗi

Bùi Văn Bơi không có con trai.

Có 1 người con trai của Bùi Văn Hài là:
1. Bùi Văn Tính

Có 1 người con trai của Bùi Văn Mon là:
1. Bùi Văn Thụ

Có 1 người con trai của Bùi Văn Cứ là:
1. Bùi Văn Quang Ban

Bùi Văn Dung không có con trai

Đời thứ VI

Có 4 người con trai của Bùi Văn Vé là:
1. Bùi Văn Bưởi
2. Bùi Văn Khang
3. Bùi Văn Vượng
4. Bùi Văn Th…

Có 3 người con trai của Bùi Văn Bướng là:
1. Bùi Văn Thịnh
2. Bùi Văn Kiện
3. Bùi Văn Chính

Có 1 người con trai của Bùi Văn Miêu là:
1. Bùi Văn Tá

Có 8 người con trai của Bùi Văn Mỗi là:
1. Bùi Văn Sơ
2. Bùi Văn Toàn
3. Bùi Văn Ngọc Điểm
4. Bùi Văn Huệ
5. Bùi Văn Lâm
6. Bùi Văn Điệp
7. Bùi Văn Vinh
8. Bùi Văn Vĩnh

Có 3 người con trai của Bùi Văn Tính là:
1. Bùi Văn Thuận
2. Bùi Văn Thuẫn
3. Bùi Văn Hiếu

Có 1 người con trai của Bùi Văn Thụ là:
1. Bùi Văn Chao

Có 1 người con trai của Bùi Văn Quang Ban là:
1. Bùi Văn Quang Huy

Bùi Văn Dung không có con trai

Đời VII

Có 3 người con trai của Bùi Văn Tá là:
1. Bùi Văn Trường
2. Bùi Văn Thọ
3. Bùi Văn Thành

Có 1 người con trai của Bùi Văn Ngọc Điểm là:
1. Bùi Văn Hải Quảng

Có 3 người con trai của Bùi Văn Chao là:
1. Bùi Văn Bắc
2. Bùi Văn Chuẩn
3. Bùi Văn Đông

CHI 2
Đời I
Đời II
Đời III
Đời IV
Đời V
Đời VI
Đời VII

CHI 3
Đời I
Đời II
Đời III
Đời IV
Đời V
Đời VI
Đời VII

CHI 4
Đời I
Đời II
Đời III
Đời IV
Đời V
Đời VI
Đời VII

CHI 5
Đời I
Đời II
Đời III
Đời IV
Đời V
Đời VI
Đời VII

CHI 6
Đời I
Đời II
Đời III
Đời IV
Đời V
Đời VI
Đời VII

CHI 7
Đời I
Đời II
Đời III
Đời IV
Đời V
Đời VI
Đời VII

Powered by CHILI ASIA
logo